Jesteś tutaj: Strona główna » Działalność PUP

Działalność PUP

Szanowni Państwo  

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Oploskich stanowiącego załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 510/2005 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 5 pazdziernika 2005 r. (w załączniku).

 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje zadania z zakresu:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001);
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 1997 r. ,Nr. 123 poz. 776 z póżn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U. Nr 262, poz. 2607);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz.U. Nr. 219, poz. 2222);
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2000r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniaszkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy (Dz.U. Nr. 12, poz. 146 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. Nr 161, poz. 1683);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szcegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. Nr 185, poz. 1912);
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236 poz.2002);
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210 poz.1745).
Liczba wyświetleń: 1917
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-15 09:38:14)
Zredagował(a): Zygfryd Zielger (2013-11-08 12:20:42)