Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane POKL » KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN

KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN

 

 

1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – Projekty konkursowe

 

 

KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Projekt realizowany przez firmę bit Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Opolu, PUP w Strzelcach Opolskich, Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie oraz partnerem zagranicznym ISOP Innovative Socialprojekte GmbH z Austrii

 

 

 

Cel projektu:Poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osób 50+

 

 

 

PROJEKT REALIZOWANY OD 01.12.2012 DO 31.03.2015

 

 

 

 

Grupa docelowa

 

Grupa odbiorców – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności  młodzież powyżej 15 r. ż. oraz os. 50+ z obszaru województwa opolskiego

 

Grupa użytkowników

 

-         PUP (wymiar docelowy – wszystkie w skali kraju, wymiar upowszechniania – 11 PUP-y z terenu Opolszczyzny,  wymiar testowania - 2)

 

-          Agencje zatrudnienia ( wymiar docelowy – wszystkie w skali kraju, - wymiar upowszechniania – 496 z terenu Opolszczyzny, wymiar testowania – 3)

 

Projekt zakłada wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów: Kontraktację usług rynku pracy poprzez adaptację rozwiązań sprawdzonych w Austrii. Partner ponadnarodowy wypracował strategię i narzędzia do skutecznej integracji osób bezrobotnych z rynkiem pracy. Na etapie przygotowania produktu Partner dostarczył informacji o programach realizowanych w Austrii oraz uczestniczył w sesjach strategicznych i panelach eksperckich, gdzie dzielił się swoimi doświadczeniami.

 

 

Produkt finalny

 

Produktem finalnym będzie innowacyjny model współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (Agencji Zatrudnienia) w zakresie ułatwiania i wchodzenia na rynek pracy osobom w wieku powyżej 50 lat i poniżej 25 roku życia polegającym na wprowadzeniu do powszechnej praktyki procesu kontraktacji usług rynku pracy na poziomie powiatów, jako możliwości rozwiązywania najbardziej palących lokalnych problemów bezrobocia. Projekt odpowiada na znane problemy, tj. niską aktywność zawodową osób do 25 i powyżej 50 roku życia oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, co do których dotychczasowe narzędzia interwencji okazały się mało skuteczne. W skład produktu wejdą:

  • Vademecum – praktyczny podręcznik dla PSZ i agencji zatrudnienia. Celem vademecum jest przekazanie odbiorcy rzetelnej wiedzy wynikającej z przeprowadzonych badań wraz z instrukcjami działania. Zawiera ono praktyczne informacje dotyczące procesów w ramach kontraktacji usług wraz z uzasadnieniem wybranych rozwiązań,
  • otwarty wzór warunków zamówienia – stanowi podstawę do szybkiego, łatwego i standaryzowanego, na poziomie każdego PUP, ogłoszenia zamówienia na wybór wykonawców usług rynku pracy w ramach przetargu nieograniczonego zawierający m.in. przejrzyste kryteria selekcji ofert,
  • wzór umowy trójstronnej PUP – osoba bezrobotna – agencja zatrudnienia: określa prawa i obowiązki każdej ze stron, a także gwarantuje wyższą świadomość osób bezrobotnych w zakresie udziału w innowacyjnym przedsięwzięciu na rzecz pobudzenia jej aktywności zawodowej i przywrócenia na rynek pracy,
  • wzór umowy ramowej PUP – agencja zatrudnienia: uniwersalizuje zakres współpracy obu stron w zakresie kontraktacji usług rynku pracy określającej metodologię pracy z daną grupą, budżet itd., a także generalizuje zasady współpracy wynikające z ochrony danych osobowych,
  • narzędzie on-line służące do przekazywania danych klientów PUP do agencji zatrudnienia, umożliwiające bieżący controling prowadzonych zdarzeń aktywizacyjnych poprzez ewidencjonowanie przez agencje i nadzorowanie przez PUP, a także ma służyć raportowaniu merytorycznemu i finansowemu.

 

 

 

 

 

Testowanie produktu finalnego

 

 

 

Testowanie produktu będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu i Strzelcach Opolskich oraz agencje zatrudnienia wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z założeniami projektu w testowaniu weźmie udział  70 bezrobotnych do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia (35 osób z każdego PUP) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, co do których dotychczasowe narzędzia aktywizacji okazały się mało skuteczne. Osoby biorące udział w projekcie zostaną poinformowane o założeniach i celu projektu, przysługujących ich prawach i obowiązkach. Uczestnicy zostaną objęci pełną ścieżką przewidzianą w modelu:

  • etap diagnostyczny (1 miesiąc),
  • etap aktywizacji (do 3 miesięcy),
  • etap wspierania uzyskanych efektów zatrudnieniowych w wymiarze indywidualnym (6 miesięcy).

 

 

 

 

 

 

1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – Projekty konkursowe