Jesteś tutaj: Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich jest Dyrektor Urzędu (ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

W większości przypadków Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania składnicy akt urzędu. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

2. Jakie dane należy nam podać

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy świadczonych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku (np. wykazanie interesu posiadanych uprawnień, wykształcenia, sytuacji rodzinnej itp.). W takich przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości zarejestrowania jako osoby bezrobotnej lub poszukującej albo korzystania z określonych usług. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy, przesyłać informacji drogą elektroniczną).

3. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE.

 

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich: iod@powiatstrzelecki.pl

Liczba wyświetleń: 78
Rejestr zmian
Autor: Zygfryd Zielger
Opublikował(a): Zygfryd Zielger (2018-05-24 14:15:17)