Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W związku ze zmianami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.), wprowadzonych nowelizacją z dnia 14 marca 2014 r., która weszła w życie od dnia 27 maja 2014 r., zmieniono brzmienie przepisów art. 22 i 23 ustawy, które regulowały działalność rad zatrudnienia. Nowe uregulowania przewidują powołanie rad rynku pracy, będących organami opiniodawczo – doradczymi, które działają na różnych szczeblach administracji państwowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Strzelcach Opolskich jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Strzeleckiego w sprawach polityki rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród:

 1. działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnnej Komisji,
 2. społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rad rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy, do których w szczególności należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawoz­dań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samo­rządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególno­ści w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu za­trudnienia i rozwoju rynku pracy.

Do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy zadania tej rady wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach. Termin powołania nowej rady ustawodawca pozostawił do decyzji starosty.

Aktualny skład Powiatowej Rady Rynku Pracy a w Strzelcach Opolskich został powołany przez Starostę Strzeleckiego z dniem 16.03.2015r., na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Nazwa reprezentowanego organu

1

Jawniak Roman– Przewodniczący Powiatowej Rady RynkuPracy

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

2

Pakosz Piotr– Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy

Izba Rolnicza

w Opolu

3

Gawlik Antoni

Rada OPZZ woj. Opolskiego

w Opolu

4

Kafarski Robert

Komisja zakładowa

NSZZ Solidarność przy WRA Sp. z o.o.

5

Tercha Antoni

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”

6

Pałka Maciej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Zarząd Regionu Opolskiego

7

Pyka Piotr

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Zastępca Wójta Gminy Jemielnica

8

Kauch Tadeusz

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Burmistrz Gminy Ujazd

9

Iwanowski Andrzej

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Zastępca Burmistrza Miasta Leśnica

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Liczba wyświetleń: 1506
Rejestr zmian
Autor: Izabela Koziol
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): Zygfryd Zielger (2015-04-01 14:14:49)