Jesteś tutaj: Strona główna » Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

1. Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

2. Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy działający we współpracy z ośrodkiem Pomocy Społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

5. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
6. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych mogą być realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja przez Ośrodek Pomocy Społecznej odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy, które określa w szczególności:
a) kryteria doboru i liczbę bezrobotnych,
b) działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ośrodek pomocy społecznej,
c) okres realizacji i przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty,
d) kwoty i źródła finansowania działa,
e) sposób kontroli i zakres monitorowania.

8. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, są finansowane ze środków budżetowych gminy i mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. W przypadku niezawarcia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej porozumienia, Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić realizację działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych pozostałym podmiotom.

10. Zlecenie realizacji działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych odbywa się na podstawie umowy, która określa w szczególności:
a) liczbę bezrobotnych,
b) zakres działań i okres ich realizacji,
c) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty,
d) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej,
e) zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec bezrobotnych,
f) sposób kontroli i zakres monitorowania.

12. W przypadku niezawarcia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej porozumienia, Powiatowy Urząd Pracy zawiera z ośrodkiem pomocy społecznej porozumienie o współpracy, w ramach którego strony uzgadniają kryteria doboru bezrobotnych do Programu Aktywizacja i Integracja oraz zakres i sposób wymiany informacji o jego uczestnikach.

13. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

14. Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:
a) podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
b) skierować bezrobotnego, w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo
c) ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

15. W okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.

16. Program Aktywizacja i Integracja jest finansowany ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy.

17. Wysokość środków Funduszu Pracy na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, może być zwiększona, na wniosek starosty, o środki z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

18. Kwota wydatków przeznaczonych z Funduszu Pracy na finansowanie działań, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, jest ustalana z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł.

Podstawa prawna: Art. 62a. - 62c. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( tj. Dz. U z 2015 r., poz. 149 z późn. zm. ).

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 462 18 62

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Protokół komisji konkursowej 2016-08-09 1.11MB POBIERZ
Dokument PDF Zarządzenie ogłoszenie wyników 2016-08-09 387.03kb POBIERZ
Dokument PDF Zarządzenie w sprawie komisji konkursowej 2016-08-09 597.88kb POBIERZ
Dokument PDF Ogłoszenie 2016-08-09 2.56MB POBIERZ
Dokument PDF Zarządzenie nr 6 2016 2016-08-09 315.88kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1056
Rejestr zmian
Autor: Dariusz Przybyła
Opublikował(a): Dariusz Przybyła (2015-08-12 11:22:52)
Zredagował(a): Dariusz Przybyła (2016-08-09 12:20:45)