Jesteś tutaj: Strona główna » Projekty EFS

Projekty EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje od 2004r. projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektów są realizowane staże, przygotowania zawodowe, szkolenia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Co to jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym Instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.

Zadania europejskiego funduszu społecznego:

  • kształcenie, dokształcanie, przeszkalanie a także finansowanie praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych, poradnictwo i informacja zawodowej,
  • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,
  • zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
  • pomoc techniczna i środków specjalnych,
  • wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych,
  • chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów,
  • wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • wspieranie pośrednictwa pracy itd.

Środki EFS przeznaczone są także na realizację Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ukierunkowanej na przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy.

Liczba wyświetleń: 1547
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:33:53)
Zredagował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 11:51:36)