Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STRZELCACH OPOLSKICH

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Strzeleckiego,
2. Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Strzeleckiego,
3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
4. Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
5. Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich – Kierownika Działu Księgowo – Finansowego,
6. PUP – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Op.,
7. WUP – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
8. PRZ – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich,
9. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
10. Klubie Pracy – należy przez to rozumieć Klub Pracy w Strzelcach Opolskich,
11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§ 3

1. Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i wykonuje zadania własne samorządu na obszarze Powiatu Strzeleckiego.
2. Siedziba PUP mieści się w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińskiej 2a.
3. Terytorialny zasięg działalności PUP obejmuje gminy: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie.

§ 4

1. Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań wynikających z:
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz.415 z późn.zm.).
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.).
3) Ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz .U. 1998, Nr 133, poz.872 z późń. zm.).
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
5) Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.),
6) Ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz.964 z późn. zm.)
7) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm).
8) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010, Nr 80, poz. 526).
9) Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228 z późń. zm.).
10) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.).
11) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
12) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.).
13) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późń. zm.).
14) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. 2004, Nr 120, poz 1252).
15) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 225 z późń. zm).
16) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2004, Nr 53, poz.532 z późn. zm.).
17) Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
18) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
19) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm),
20) zawartych porozumień z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
21) Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia.
22) obowiązujących aktów wykonawczych do wymienionych w punktach
1- 19 ustaw.

2. PUP działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592)
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
3) Uchwały Nr XLV/415/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28.06.2006 roku w sprawie nadania statutu PUP w Strzelcach Opolskich,
4) niniejszego Regulaminu

3. Status prawny pracowników, zasady wynagradzania oraz zasady gospodarki finansowej PUP ustalają odrębne przepisy.

§ 5

Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, radami zatrudnienia, samorządami terytorialnymi, organizacjami pracodawców, organizacjami bezrobotnych, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, szkołami, zarządami funduszy celowych oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudniania i aktywizacji bezrobotnych.

 

Rozdział II

Kierownictwo PUP

1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 6

1. Starosta powołuje Dyrektora PUP wyłonionego w drodze konkursu.
2. Dyrektora PUP odwołuje Starosta po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Strzelcach Opolskich.
3. Zastępcę Dyrektora PUP powołuje i odwołuje Dyrektor PUP.
4. Całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Strzeleckim.
5. Dyrektor PUP reprezentuje urząd na zewnątrz.
6. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
7. Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy
i kierowników komórek organizacyjnych.
8. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora PUP, który przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.
9. W przypadku nieobecności Dyrektora i Zastępcy, kierownictwo sprawuje wyznaczony pracownik. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora z wyłączeniem czynności wymagających upoważnienia Starosty bądź Zarządu Powiatu.

 

Rozdział III

Komórki Organizacyjne – PUP

§ 7

1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
a) dział,
b) referat,
c) samodzielne stanowisko pracy.
2. Komórki organizacyjne, o których mowa w pkt. 1, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań PUP w zakresie określonym w dalszej części regulaminu.
3. O ilości utworzonych działów, referatów, samodzielnych stanowisk decyduje Dyrektor urzędu w oparciu o posiadane etaty.
4. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania
– przewidziane dla wielu stanowisk – w jednym stanowisku.

§ 8

1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

§ 9

1. Referat jest wieloosobową komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne.
2. Referat może być tworzony w ramach działu lub jako komórka samodzielna.
3. Referatem utworzonym w ramach działu kieruje kierownik działu, referatem samodzielnym kieruje kierownik referatu.

§ 10

1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej – referatu.
2. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub referatu lub jako komórka samodzielna jedno lub wieloosobowa.

§ 11

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:
- zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,
- wykaz stanowisk służbowych,
- zakres zadań pracowników,
- wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Dyrektora.

 

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy

§ 12

W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu używają symboli:
1. Centrum Aktywizacji Zawodowej - CAZ,
2. Dział Finansowo – Księgowy - DF,
3. Dział Organizacyjno  Administracyjny - DO,
4. Dział Ewidencji i Świadczeń - DS,
5. Stanowisko ds. programów - PP,
6. Stanowisko ds. obsługi prawnej - DR.

§ 13

1. Dyrektor PUP sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- Działem Ewidencji i Świadczeń,
- Działem Finansowo  Księgowym,
- Działem Organizacyjno – Administracyjnym,
- Stanowiskiem ds. obsługi prawnej.

2. Zastępca Dyrektora PUP kieruje:
 Centrum Aktywizacji Zawodowej,
 Stanowiskiem ds. programów

3. Główny Księgowy PUP kieruje Działem Finansowo  Księgowym, a zakres jego działania określają odrębne przepisy.

4. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział V niniejszego Regulaminu.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na stanowiska pracy określa schemat będący Załącznikiem do Regulaminu.

§ 14

1. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

1. promocja usług i reprezentowanie PUP na zewnątrz,
2. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań określonych w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami Starosty,
3. planowanie i wytyczanie kierunków działania podległych komórek organizacyjnych oraz organizacja pracy urzędu,
4. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, PFRON, EFS oraz innych funduszy strukturalnych,
5. planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
6. realizacja polityki kadrowej PUP,
7. nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
8. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora PUP,
9. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty,
10. współpraca z organami samorządu, administracji rządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia i instytucjonalnymi partnerami rynku pracy,
11. zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych pełnomocnictw,
12. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Strzeleckiego Regulaminu Organizacyjnego PUP,
13. wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników PUP do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w imieniu Starosty Strzeleckiego,
14. inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
15. inicjowanie i organizowanie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy,
16. zatwierdzenie regulaminu, programu działania i nadzór finansowy nad działalnością Klubu Pracy.

2. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1. zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności,
2. kierowanie oraz organizacja pracy i nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych,
3. egzekwowanie od pracowników podległych komórek organizacyjnych sprawnej i kulturalnej obsługi klientów oraz udzielania im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek,
4. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora dotyczących pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej, a w szczególności:
a) nadzór i koordynacja wdrożenia i realizacji standardów rynku pracy,
b) zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów oraz nadzorowanie działalności w podległych komórkach organizacyjnych,
c) planowanie i wytyczanie kierunku działania, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych w podległych komórkach organizacyjnych,
d) koordynowanie sporządzania planów pracy oraz programów aktywizacji osób bezrobotnych,
e) aprobowanie: spraw przedkładanych do decyzji Dyrektora, materiałów i informacji opracowywanych przez nadzorowane komórki organizacyjne,
f) prawidłowe organizowanie zewnętrznych wizyt monitorujących prowadzonych przez pracowników PUP, udzielanie fachowej pomocy kontrolującym,
g) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad: funkcjonowaniem systemu statystyczno – sprawozdawczego i informacyjnego, stosowanymi technikami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, całokształtem działalności szkoleniowej dla potrzeb rynku pracy, organizacją miejsc pracy z FP oraz kompleksową obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
h) współpraca z organizacjami pracodawców, bezrobotnych, związkami zawodowymi oraz innymi partnerami społecznymi w zakresie współtworzenia i realizacji polityki rynku pracy, w tym z organami samorządów lokalnych,
i) współudział w realizacji zadań zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.

§ 15

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

1. kierowanie i koordynowanie oraz nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej,
2. wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP,
3. przygotowywanie projektów decyzji, wydawanie decyzji oraz ich podpisywanie w granicach wynikających z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych na podstawie stosownych upoważnień wydanych przez Starostę Strzeleckiego,
4. wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń wynikających z zakresu działania podległych komórek oraz na podstawie stosownych upoważnień wydanych przez Starostę Strzeleckiego,
5. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami Dyrektora i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
6. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
7. udzielanie pracownikom podległej komórki organizacyjnej pomocy w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
8. przeprowadzanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP,
9. opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
10. dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników
w szczególności nowoprzyjętych,
11. prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów informacji, opinii potrzebnych do wykonania zadań,
12. nadzór nad wykonywaniem zestawień i analiz statystycznych,
13. podpisywanie korespondencji wewnętrznej,
14. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
15. powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
16. wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn,
17. w związku z przydzielonymi zadaniami, w uzasadnionych przypadkach, kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo wystąpić do Dyrektora PUP o potrzebne materiały, informacje i opinie niezbędne do wykonywania tych zadań.

§ 16

1. Postanowienia §15 mają zastosowanie w odniesieniu do Głównego Księgowego, który bezpośrednio nadzoruje działalność Działu Finansowo - Księgowego.
2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy:
 ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 Nr 121, poz. 591) (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz tryby postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.)
 inne obowiązujące przepisy w zakresie działania i odpowiedzialności Głównego Księgowego.
3. Główny Księgowy odpowiada w szczególności za gospodarkę finansową, prawidłowość dokumentowania operacji finansowo-księgowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie, a także za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych PUP

§ 17

Dział Ewidencji i Świadczeń

Realizuje zadania z zakresu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawania świadczeń, obsługi formalnej osób bezrobotnych oraz współpracy z gminami w zakresie informowania o usługach i instrumentach rynku pracy realizowanych przez PUP. Strukturę Działu stanowią wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy. Do podstawowego zakresu działania Działu Ewidencji i Świadczeń należy:
1. rejestrowanie i obsługa zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
2. udzielanie klientom PUP wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
3. wprowadzanie danych osobowych do komputerowej bazy,
4. sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych o nabyciu bądź utracie statusu osoby bezrobotnej, nabyciu bądź utracie prawa do zasiłku oraz dodatków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; postanowień, zaświadczeń i informacji o dochodach „PIT – 11” – stosownie do posiadanych pełnomocnictw,
5. archiwizacja akt osób bezrobotnych,
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji w zakresie wynikającym z kompetencji organu pierwszej instancji,
7. egzekucja należnych świadczeń, egzekucja alimentacyjna i komornicza,
8. sprawdzanie pod względem merytorycznym zgodności wydruków list zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z Funduszu Pracy,
9. wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym,
10. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy,
11. przygotowywanie decyzji i naliczanie stypendiów osobom bezrobotnym, które podjęły dalszą naukę,
12. sporządzanie, kompletowanie, przechowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do bezrobotnych według aktualnie obowiązujących przepisów,
13. sporządzanie, kompletowanie, przechowywanie, przekazywanie do ZUS dokumentacji dot. świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa według aktualnie obowiązujących przepisów,
14. prowadzenie dokumentacji postępowania administracyjnego przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
15. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w imieniu Płatnika, w tym sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych (obsługa programu PŁATNIK),
16. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z dokonywaniem korekt w:
 dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotne,
 deklaracjach i dokumentach rozliczeniowych.
17. realizacja zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie odpowiednim do zadań działu przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
18. organizacja przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego.

§ 18

Dział Finansowo – Księgowy

Kierowany przez Głównego Księgowego, realizuje zadania z zakresu planowania i rozliczania środków budżetowych PUP, Funduszu Pracy, PFRON i innych funduszy celowych, zapewnia obsługę finansowo – księgową oraz prowadzi rachunkowość PUP, sporządza sprawozdania z wydatków budżetowych, z Funduszu Pracy i PFRON i innych funduszy celowych. Strukturę działu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy. Do podstawowego zakresu działania Działu Finansowo – Księgowego należy:
1. planowanie środków budżetowych, środków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON,
2. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych i operacji finansowych z Funduszu Pracy, PFRON, EFS i innych funduszy,
3. obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4. ewidencjonowanie operacji finansowych w układzie wydatków strukturalnych,
5. kontrola dyscypliny budżetowej i kontrola dyscypliny wydatków z Funduszu Pracy, PFRON, funduszy strukturalnych,
6. obsługa kasowa Funduszu Pracy, budżetu, PFRON i funduszy strukturalnych,
7. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
8. prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
9. prowadzenie ewidencji i rozliczanie inwentaryzacji mienia PUP oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
10. windykacja nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i refundacji,
11. sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych,
12. prowadzenie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników PUP,
13. bieżące archiwizowanie dokumentów według kategorii wydatków i okresów księgowych.

§ 19

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Realizuje usługi rynku pracy bezrobotnych w zakresie pośrednictwa zawodowego, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP oraz działania związane z efektywnym wykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, jak również prowadzi działania związane z organizacją i finansowaniem szkoleń dla bezrobotnych. Strukturę CAZ tworzą wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
Do podstawowego zakresu działania Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

W zakresie pośrednictwa pracy:
1. opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2. opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy,
3. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
4. obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku,
5. prowadzenie dokumentacji zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wprowadzanie informacji do komputerowej bazy danych,
6. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
7. marketing usług oferowanych przez Urząd,
8. udzielanie pomocy bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych,
9. pozyskiwanie ofert pracy,
10. upowszechnianie i realizacja ofert pracy zawierających oraz niezawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy,
11. organizacja targów i giełd pracy,
12. prowadzenie kart pracodawców i rejestrów, w tym rejestru pracodawców,
13. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
14. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
15. współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia na terenie ich działania,
16. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
17. ocena efektywności działań pośrednictwa,
18. współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
19. podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
20. pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w rejonie,
21. opracowywanie i realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
22. pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych,
23. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej,
24. współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami, w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
25. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
26. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W zakresie usług EURES:
1. informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii,
2. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
3. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników Unii Europejskiej,
4. udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
5. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
6. informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
7. przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
8. informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
9. inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzanie nimi,
10. realizacja usług EURES zgodnie z obowiązującymi standardami usług rynku pracy.

W zakresie poradnictwa zawodowego:
1. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji zawodowych, a w szczególności:
a) udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
b) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
c) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
d) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
e) udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
2. współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
3. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,
4. gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej,
5. popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów Urzędu,
6. współpraca z partnerami rynku pracy,
7. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego,
8. finansowanie rozliczenia kosztów przejazdu do odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem wydanym przez Urząd.

W zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy:
1. udzielanie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającym na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia w szczególności przez:
a) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
b) uczestnictwo w zajęciach aktywizujących,
c) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia,
2. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć w Klubie Pracy,
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu Pracy.

W zakresie organizacji szkoleń:
1. diagnozowanie oraz analizowanie potrzeb i możliwości szkoleniowych z uwzględnieniem rynku pracy,
2. informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowanie tych usług,
3. sporządzanie planu i upowszechnianie informacji o szkoleniach,
4. kierowanie osób bezrobotnych na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń,
5. współpraca z instytucjami szkolącymi,
6. organizacja szkoleń dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
7. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji szkoleń
8. monitorowanie przebiegu szkoleń oraz dokonywanie ich oceny,
9. prowadzenie analiz skuteczności oraz ocena efektywności szkoleń,
10. współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania szkolenia na terenie ich działania,
11. finansowanie kosztów przejazdu do miejsca szkolenia poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem wydanym przez Urząd,
12. finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnych lub innych uprawnionych osób skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeśli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
13. udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji,
14. refundowanie pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
15. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji o szkoleniach,
16. finansowanie kosztów studiów podyplomowych, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy,
17. wykonywanie zadań z zakresu przygotowania, realizacji i oceniania efektów projektów realizowanych ze środków EFS.

W zakresie instrumentów rynku pracy:
1. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem rozliczeń kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem wydanym przez Urząd,
2. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Urząd,
3. organizacja refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
4. organizacja przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
5. dofinansowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej,
6. obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia,
7. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
8. organizowanie prac interwencyjnych,
9. organizowanie robót publicznych,
10. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji o organizacji robót publicznych,
11. organizowanie staży u pracodawców,
12. organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
13. prowadzenie spraw z zakresu organizowania prac społecznie użytecznych,
14. realizacja dopłaty kosztów dojazdów do pracy osób bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
15. organizowanie finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy na targi i giełdy pracy organizowane przez wojewódzki urząd pracy,
16. realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń dla uczestników Centrum integracji Społecznej,
17. przygotowywanie decyzji i naliczanie stypendiów osobom bezrobotnym, które podjęły dalszą naukę,
18. organizacja stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, badań lekarskich, środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwrotu kosztów dojazdu oraz zakwaterowania na stażu lub przygotowaniu zawodowym, zwrotu kosztów dojazdu do pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
19. wykonywanie zadań z zakresu przygotowania, realizacji i oceniania efektów projektów realizowanych ze środków EFS,
20. refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w miejscu pracy lub szkolenia.

§ 20

Samodzielne stanowisko ds. programów

Do podstawowego zakresu działania Stanowiska ds. programów należy:
1. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
2. przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3. badanie i analiza lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
4. współdziałanie z partnerami rynku pracy przy realizacji projektów,
5. wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
6. organizowanie działań promocyjnych o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7. monitorowanie rezultatów realizowanych projektów,
8. ocenianie efektów realizowanych aktywnych programów rynku pracy,
9. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów.

§ 21

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie PUP, obsługę zadaniową Dyrektora PUP, prowadzi sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników, koordynuje proces zamówień publicznych przez PUP. Realizuje zadania z zakresu tworzenia baz danych statystycznych, dokonywania analiz parametrów ekonomiczno – społecznych zjawiska bezrobocia w obrębie działania PUP oraz obsługi informatycznej urzędu. Ponadto realizuje zadania z zakresu zarządzania budynkiem będącym siedzibą PUP w Strzelcach Opolskich, administrowania majątkiem oraz zaopatrzenia urzędu w niezbędne wyposażenie techniczne, materiałowe i biurowe. Prowadzi składnicę akt urzędu i całokształt spraw dot. spraw BHP i PPOŻ.
Do podstawowego zakresu działania Działu Organizacyjno – Administracyjnego należy:

W zakresie organizacji:
1. organizowanie działalności Urzędu, a w szczególności opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych funkcjonujących w PUP – ich nowelizowanie oraz koordynacja wdrażania zmian,
2. opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora oraz koordynacja ich wdrażania i realizacji,
3. opracowywanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie,
4. gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,
5. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PUP,
6. prowadzenie spraw związanych z kontrolą Urzędu przez organy kontroli zewnętrznej;
7. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,
8. prowadzenie sekretariatu,
9. obsługa kancelaryjna Urzędu oraz elektronicznego obiegu dokumentów TALGOS,
10. prowadzenie dokumentacji w sprawie skarg, wniosków oraz sporządzanie stosownej statystyki,
11. obsługa centrali telefonicznej,
12. prowadzenie składnicy akt dokumentacji pracowniczej oraz zadań realizowanych przez urząd.

W zakresie kadr i szkolenia:
1. prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,
2. terminowe dokonywanie zgłoszeń oraz zmian do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych pracowników,
3. prowadzenie akt osobowych pracowników,
4. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu,
5. współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców,
6. sprawowanie nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy,
7. organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
8. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników Urzędu,
9. podejmowanie czynności związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

W zakresie kontroli wewnętrznej:
1. ustalanie terminów i tematów oraz opracowywanie harmonogramów kontroli wewnętrznej,
2. wykonywanie czynności kontrolnych i sporządzanie protokołów,
3. przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
4. prowadzenie rejestru oraz gromadzenie dokumentacji związanej z kontrolą wewnętrzną
5. prowadzenie kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych.

W zakresie administracyjno-gospodarczym:
1. gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu, a w tym:
a) planowanie i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia pomieszczeń biurowych,
b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych niematerialnych w używaniu, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji pozaksięgowej,
c) likwidacja zużytych składników majątkowych,
2. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą aktów promulgacyjnych oraz innych wydawnictw i prasy,
3. zamawianie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
4. zaopatrzenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,
5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem pomieszczeń w zajmowanym budynku, a w szczególności z przeprowadzeniem remontów, zapewnieniem ochrony mienia, warunków sanitarnych, bhp, ochrony przeciw pożarowej i OC,
6. utrzymywanie porządku i czystości w obiekcie i wokół niego.

W zakresie informatyki i statystyki :
1. organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych w Urzędzie,
2. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
3. nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
4. wykonywanie prac związanych z modyfikacją istniejących oraz doborem nowych programów,
5. dokonywanie zakupów związanych z komputeryzacją,
6. administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
7. obsługa administracyjna elektronicznego obiegu dokumentów,
8. kontrola przestrzegania ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
9. wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych,
10. nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
11. zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych (tworzenie zabezpieczeń dostępowych oraz archiwizacja danych),
12. nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w systemie informatycznym,
13. prowadzenie bazy danych statystycznych,
14. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dot. rynku pracy,
15. przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
16. udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie obsługi komputera oraz wdrażanych programów komputerowych,
17. wykonywanie drobnych napraw i bieżących konserwacji sprzętu komputerowego,
18. administrowanie stroną internetową Urzędu oraz Biuletynem Informacji Publicznej.

W zakresie zamówień publicznych :
1. wykonywanie zadań wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a) prowadzenie postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych według zasad określonych w ustawie,
b) opracowywanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia publicznego,
c) ogłaszanie, organizowanie oraz przeprowadzanie przetargów na udzielenie zamówień publicznych,
d) przyjmowanie protestów i odwołań na zasady udzielania zamówienia publicznego składanych przez wykonawców i dostawców,
e) prowadzenie rejestru, zamówień publicznych, protestów i odwołań,
f) przygotowywanie rocznych planów zamówień publicznych,
2. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
3. opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących powoływania i pracy komisji ds. zamówień publicznych.

W zakresie spraw BHP i PPOŻ:
1. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż w urzędzie,
2. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
3. udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie wniosków dotyczących zbadania przyczyny i okoliczności wypadków w pracy, a także kontrola realizacji tych wniosków

§ 22

Stanowisko ds. obsługi prawnej:
Prowadzi obsługę prawną. Do podstawowego zakresu działania Radcy prawnego należy:
1. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych PUP,
2. opiniowanie i uzgadnianie projektów umów i porozumień zawieranych przez PUP,
3. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach dotyczących działania PUP,
4. wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PUP oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
5. informowanie Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych PUP o zmianach przepisów prawnych dotyczących działalności PUP,
6. opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,
7. udział w opracowywaniu aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA DECYZJI, PISM,
DOMUMENTÓW FINANSOWYCH I AKTÓW PRAWNYCH

§ 23

1. Z zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor PUP podpisuje:
a) pisma kierowane do organów administracji rządowej i Urzędów Centralnych,
b) pisma kierowane do senatorów i posłów,
c) pisma kierowane do Wojewody, Marszałka, Starosty, prezydentów i burmistrzów miast i gmin oraz wójtów gmin, a także przewodniczących rad gmin,
d) pisma do innych urzędów pracy,
e) pisma do rad zatrudnienia,
f) korespondencję do związków zawodowych,
g) korespondencję do zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
h) pisma, dokumenty i polecenia związane z pełnieniem funkcji Dyrektora PUP oraz zwierzchnika służbowego pracowników PUP,
i) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności PUP,
j) wystąpienia i protokoły pokontrolne,
k) pisma kierowane do innych osób fizycznych i prawnych.
2. Zastępca Dyrektora PUP podpisuje pisma związane z zakresem działania bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych w sprawach, do których został upoważniony przez Dyrektora PUP, a nie zastrzeżonych do jego osobistego podpisu.
3. W czasie nieobecności Dyrektora PUP, pisma i inne dokumenty wyszczególnione w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora PUP.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP podpisują:
a) wszystkie pisma związane z zakresem działania komórki organizacyjnej w sprawach, do których załatwienia zostali upoważnieni przez Dyrektora PUP, a nie zastrzeżonych do jego osobistego podpisu,
b) dokumenty dotyczące organizacji wewnętrznej komórki organizacyjnej i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk,
c) w przypadku udzielenia upoważnienia przez Dyrektora PUP pisma do:
 zarządów funduszy celowych, organizacji pozarządowych i fundacji oraz innych organizacji działających w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 pisma do innych urzędów pracy.
5. Pracownicy przygotowujący projekty pism, decyzji administracyjnych i innych opracowań, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.
6. Projekty zarządzeń Dyrektora PUP, umów, w których stroną jest Powiatowy Urząd Pracy oraz inne pisma i decyzje, których sporządzenie z uwagi na wagę i zawiłość sprawy wymaga konsultacji prawnej, winny być zaparafowane przez Radcę Prawnego.
7. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP, podpisują:
- Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP jako dysponenci,
- Główny Księgowy PUP.
8. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.
9. Decyzje administracyjne podpisuje Dyrektor PUP lub osoba pisemnie upoważniona przez Starostę, zgodnie z zakresem upoważnienia.

§ 24

1. Na stanowisku ds. organizacyjnych otwierane są wszystkie przesyłki z wyjątkiem:
 adresowanych imiennie,
 przesyłek niejawnych,
 przesyłek wartościowych,
 przesyłek z napisem na kopercie „Oferta przetargowa”, które wpisuje się w rejestrze kancelaryjnym nadając kolejny numer, umieszczając jednocześnie na kopercie pieczęć wpływu wraz z datą. Następnie przesyłkę przetrzymuje się w szafie pancernej, aż do dnia komisyjnego otwarcia ofert. Na kopertach, które zostaną dostarczone do urzędu w dniu, w którym upływa termin składania, dodatkowo umieszcza się godzinę wpływu.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów określa „Instrukcja Kancelaryjna”.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 25

1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do PUP oraz wnoszone ustnie do protokołu, podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez pracownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego.
2. Pracownicy przyjmujący skargi i wnioski zgłaszane przez klientów ustnie sporządzają na tę okoliczność protokoły zawierające:
a) datę przyjęcia,
b) adres zgłaszającego,
c) zwięzłe określenie sprawy,
d) imię i nazwisko przyjmującego,
e) podpis składającego.
3. Pracownik prowadzący Rejestr Skarg i Wniosków po wstępnym rozpoznaniu sprawy kieruje skargę lub wniosek do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu i po otrzymaniu odpowiednich wyjaśnień w sprawie redaguje projekt odpowiedzi.
4. Dyrektor PUP i Zastępca przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach urzędowania.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych PUP przyjmują klientów we wszystkie dni robocze w godzinach funkcjonowania Urzędu.
6. W przypadku, gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku komórek organizacyjnych PUP, Dyrektor ustala komórkę koordynującą odpowiedzialną za załatwienie sprawy i udzielenie odpowiedzi w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego. Za merytoryczną stronę odpowiedzi odpowiadają Działy współpracujące, każdy w swoim zakresie działania.
7. Wyjaśnienia dotyczące zarzutów w skardze lub wniosku, merytoryczna komórka organizacyjna przekazuje pracownikowi określonemu w ust.1 najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu załatwienia tej sprawy.
8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują Dyrektor PUP lub Zastępca Dyrektora PUP. Całość spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków w zakresie prowadzenia akt, terminowego załatwienia spraw z tego zakresu koordynuje Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor.

§ 27

Organizację i czas pracy PUP określa Regulamin Pracy PUP.

§ 28

Sprawy nie ujęte szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym będą ustalone w formie odrębnych zarządzeń Dyrektora PUP.

§ 29

Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym dokonane po jego zatwierdzeniu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 30

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 roku.

Liczba wyświetleń: 1244
Rejestr zmian
Autor: Dariusz Przybyła
Opublikował(a): Dariusz Przybyła (2014-04-10 09:16:29)
Zredagował(a): Dariusz Przybyła (2014-04-10 10:49:48)