Jesteś tutaj: Strona główna » Statut

Statut

Uchwała Nr XLV/415/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Opolskich

Działając na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu Strzeleckiego nadaje statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Opolskich.

Postanowienia ogólne
§1

1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zwany dalej „Urzędem" działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

2)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

3)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pózn. zm.)

4)niniejszego Statutu.

§2

1.Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzeleckiego, działającą w formie jednostki budżetowej. 2.Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. 3.Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta lub w jego zastępstwie Wicestarosta.

§3

1.Obszarem działania urzędu jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu Strzeleckiego. 2.Siedzibą Urzędu są Strzelce Opolskie.

Cel i zadania Urzędu
§4

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

§5

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§6

1.Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności. 2.Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

Gospodarka finansowa §7

Urząd jest jednostką finansowaną przez budżet Powiatu Strzeleckiego.

§8

Zasady gospodarki finansowej Urzędu wynikają z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Postanowienia końcowe


§9

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§10

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba wyświetleń: 1119
Rejestr zmian
Autor: Dariusz Przybyła
Opublikował(a): Dariusz Przybyła (2014-04-10 09:15:01)
Zredagował(a): Dariusz Przybyła (2014-04-10 09:19:44)